Vedtægter

      Vedtægter:

1.     Foreningens navn: Værkstedsmuseum Oldtimer, Allingåbro.

2.    Foreningens hjemsted er Norddjurs kommune.

3.    Værkstedsmuseets formål er at bevare og formidle kendskabet til auto fagets ældre traditioner og arbejdsmetoder, samt indsamle gamle værktøjer og autodele, og med tiden, hele oldtimer biler.             
De indsamlede effekter skal indgå i det arbejdende værksted.

4.    Enhver med interesse for gamle biler og autofaget kan optages som medlem. De enkelte medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld, og har ved udtræden ikke krav på andel af foreningens formue.

5.    Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
Efter tur går 3 medlemmer på valg på ulige årstal, og 4 medlemmer på valg på lige årstal. Genvalg kan finde sted.

6.    Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede, og beslutninger træffes ved simpelt flertal.      
I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.                                      
Foreningen tegnes af formanden, eller næstformanden og kassereren i forening.                              
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kontingent betales en gang årligt.  
Udmeldelse skal ske skriftligt, senest 1. december i kalenderåret.


7.    Ordinær generalforsamling, afholdes hvert år i marts måned.
Medlemmerne indkaldes via brev/mail 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
Medlemsforslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen, senest 8 dage før
generalforsamlingen.

     Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
      1.  Valg af dirigent.
     
2.  Aflæggelse af formandens beretning.
     
3.  Aflæggelse af regnskab.
     
4.  Fastsættelse af kontingent. 
     
5.  Forslag fra bestyrelsen. 
     
6.  Indkomne forslag, fra medlemmer.
     
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
      8.  Valg af suppleant, der skal vælges 2 hver år.
     
9.  Valg af revisor for 2 år og revisor suppleant for 1
           år. Første gang vælges 2revisorer, og det
           følgende år afgår den ene revisor, efter lod-
           trækning.Genvalg kan finde sted.
    
10. Eventuelt. 

     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og alle vedtagelser sker efter simpelt flertal blandt de fremmødte. Dog kræves der tilvedtægtsændringer og eventuel opløsning ¾ flertal af de fremmødte.

9.     Forslag til vedtægtsændringer, skal udsendes skriftlig sammen med indkaldelse til generalforsamling.

10.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt, og skal indkaldes når 5 bestyrelsesmedlemmer eller ½ delen af medlemmerne skriftlig forlanger det.

11.  Hvis foreningen ophører, skal lånte effekter med tilbageleveringsaftale returneres til udlåner/giver.

Ændringer af 31. maj 2021. Ernst Pedersen. Sekretær

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.